จ.อุทัยธานี …!! สนช.ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามโครงการ…[email protected] จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน


จ.อุทัยธานี …!! สนช.ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามโครงการ…[email protected] จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนฯ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง สนช. ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วิถีไทยนิยมยั่งยืน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัด และนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล
โอกาสนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 8 อำเภอ 70 ตำบล 657 หมู่บ้าน ว่า ผลจากการจัดเวทีประชาคมดังกล่าว พบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน 5 อันดับแรก คือ ความต้องการด้านถนน ไฟฟ้า น้ำใช้ การฝึกอาชีพ และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้ว…

หมวดหนู ข่าว/ภาพ…วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897

ข่าว :