จังหวัดนครสวรรค์ตั้งคณะทำงานประเมินกระบวนการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดใน อำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน


จังหวัดนครสวรรค์ตั้งคณะทำงานประเมินกระบวนการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดใน อำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน
*******************************
จังหวัดนครสวรรค์เตรียมแผนตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ พร้อมตั้งคณะทำงานประเมินกระบวนการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1หมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันยาเสพติด ระดับอำเภอ 2 ชุด เพื่อค้นหาหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด 1 แห่ง ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.)  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ กำหนดตัวชี้วัดในแบบตรวจติดตามเป็นเกณฑ์ไว้ 14 ประเด็น พร้อมข้อเสนอแนะ ในกรอบของด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา และกระบวนการบริหารจัดการในหมู่บ้านชุมชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ซึ่งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ง 2 ชุด สามารถให้คะแนน ประเด็นละ 6 ระดับ ได้อย่างอิสระ  สำหรับแผนการออกตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอของคณะตรวจติดตามฯ ทั้ง 2 คณะ จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป สิ้นสุดประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ จัดรถให้ทั้ง 2 คณะ บริเวณศาลากลางจังหวัด ในเวลา 08.30 น.ของวันที่ได้มีการนัดหมาย

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///////