พิจิตร – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจด้วยลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล


พิจิตร – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจด้วยลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

เข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจด้วยลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก*การอบรมครั้งนี้ มีหัวข้อ เรื่อง ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการดำเนินธุรกิจ ,การคุ้มครองสิทธิ์ ,มาตรการป้องกันสิทธิ์ ,การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลสิทธิ์ ,วิเคราะห์สิ่งสร้างสรรค์กับลิขสิทธิ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมถาม-ตอบ ข้อสงสัย ให้วิทยากรตอบและทำความเข้าใจ พร้อมมีการตั้งโจทย์แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ปฏิบัติตามกระบวนทีได้รับการอบรมจากวิทยากร**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยร่วมการอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการแจ้งข้อมูลสิทธิ์ และมาตรการป้องกันลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาของกลุ่ม พร้อมเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์ต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน