ข่าวเชียงใหม่

“จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนับสนุนงบกว่า125,000บาท”

“จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนับสนุนงบกว่า125,000บาท”
วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 10 .00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513

จวบจนปัจจุบันจำนวนกว่า 500 กลุ่ม โดยรวมกลุ่มจัดตั้งตามความสนใจความ ถนัดของสมาชิก ตามความสนใจ สมัครใจ และเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล

เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความชํานาญในวิชาเฉพาะอย่าง จริงจัง และรู้จักทํางานเป็นหมู่คณะภายใต้กติกากลุ่ม โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ

การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพตามแผนพัฒนากลุ่มเป็นเงินงบประมาณกลุ่มละ 5,000 บาทใน 25 อำเภอๆละ1กลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาการดำเนินการให้มีศักยภาพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนและเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และในโอกาสนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามตามประเพณีล้านนารดน้ำดำหัวท่านเกษตรจังหวัดเชียงเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและการดำเนินงานต่อไป

 

cr @สมพล แสนคำ