ข่าวเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

พช เชียงใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1 โดยในการนี้ ได้รับเกียติจาก Mr.Koichi Miyoshi หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ จาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็นวิทยากรชี้แจงความเป็นมาและขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง กรมการพัฒนาชุมชน และนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรใชการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายโดยผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (D-HOPE : Decentralized Hand – On Program Exhibition)เชื่อมโยงสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งมีMs.Yumiko Okabe ผู้เชี่ยวชาญโครงการ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)และนางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง D-HOPE เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง ในปี2561 ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชุนในพื้นที่ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP และผู้นำชุมชน จากทั้ง 25 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์

Comments are closed.