กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ รอง ผวจ.ล.พ., ปลัด จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ


เมื่อ 8 พ.ค.61, 1530 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ รอง ผวจ.ล.พ., ปลัด จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., นายก อบจ.ล.พ., นายก ทม.เมืองลำพูน, นอภ.ทั้ง 8 อำเภอ, สถานศึกษาฯ, หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, คณะกู่พระเจ้าอาทิตยราช และประชาชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมเดินขบวนพิธีอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ทรงสร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระรูปพระเจ้าอาทิตยราช ถวายราชสักการะพระนางจามเทวี, ขบวนอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช มายัง วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารพระเจ้าละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. (ประดิษฐานเป็นเวลา 1 ปี) ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าอาทิตยราช ณ กู่พระเจ้าอาทิตยราช ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

c

cr @Nopadol 3243 / Aey