Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จว.ล.พ.

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0730 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 8/2561” ณ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพฯ ทั้งนี้กิจกรรมสภากาแฟ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐ และภาคเอกชน ของ จว.ล.พ. เป็นการประชุมนอกรูปแบบโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 120 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey