สพป.นศ. 2 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)


สพป.นศ. 2 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
ดึงวิทยากร รร.กีฬา ฝึก นร.ว่ายน้ำเป็นและช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำ แบบมาตรฐานสากล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVEING) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 และ 2 สพป.นศ. 2 โดยมี นายวิทยา หอมเกตุ ผอ.รร.วัดก้างปลา

ในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยนายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผอ.รร.บ้านนาตาแย้ม นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผอ.รร.วัดวังหีบ นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผอ.รร.บ้านคลองขุด นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผอ.รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รอง ผอ.รร กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนวิทยากรจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุมนักเรียนให้การสนับสนุน ซึ่งการดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVEING) ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 และ 2 สพป.นศ. 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำตายในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเด็กไม่มีความรู้ ทักษะ ในการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยจากน้ำ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไปยังนักเรียน ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย ตลอดจนการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้มีชีวิตรอด โดยกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVEING) ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 และ 2 มีวิทยากรในการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำในการช่วยเหลือตนเองและมีความรู้ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน จาก รร.สังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 จำนวน 15 คน และศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จำนวน 20 คน ได้แก่นักเรียนจาก รร.วัดวังหีบ รร.บ้านชายคลอง รร.บ้านวังเต่า รร.วัดควนชม รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รร.วัดธรรมเผด็จ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 และโรงเรียนวัดก้างปลา ให้เด็กนักเรียนว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำ แบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด