ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน นำโดย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีน องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน นำโดย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีวัคซีนและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้งโรงงานวัคซีนในประเทศไทย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางดำเนินการพัฒนาด้านวัคซีนในอนาคต พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนผลิตวัคซีนของโรงงาน โดยมี พลโท สุชาติ วงษ์มาก กรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติโดยคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลว่า การผลิตสัตว์กลุ่มลิง (หรือสัตว์ไพรเมท) เพื่อใช้ในการทดสอบ วิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคเขตร้อน โดยแต่เดิมนักวิจัยไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หลังจากนั้น คณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานเพาะเลี้ยงลิง (สัตว์ไพรเมท) ของศูนย์วิจัยฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศต่อไป

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน