ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15 ) ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ และพลโท อำพล ชูประทุม และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี และพลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1/เลขาธิการ กอ.รมน. พันเอก วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบรี นายอำเภอไทรน้อย และนายอำเภอบางใหญ่ ให้การต้อนรับ

– จุดที่ 1 ภาคเช้า พบปะประชาชน จำนวน 100 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
– จุดที่ 2 ภาคบ่าย พบปะประชาชน จำนวน 100 คน ณ หมู่บ้านดอนลานตะค้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ดำเนินการเวทีที่ 3 วิถีไทยวิถีพอเพียง  โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านที่มีกระบวนการจัดการปัญหาความต้องการของหมู่บ้านดีเด่น หมู่บ้านวัดหลังบาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีการดำเนินการภายใต้แนวคิดหลังบางโมเดล ที่ปรับพื้นที่ที่มีปัญหาให้เป็นชุมชนผาสุก

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน