ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโต้ล้ง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15 ) ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พลโท อำพล ชูประทุม และนายคุณานันท์ ทยายุทธ อนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จำนวน 220 คนโดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับ
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ดำเนินการเวทีที่ 3 วิถีไทยวิถีพอเพียง

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน