แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย
ฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ตามที่กองทัพบกได้รับชายไทย ที่รับการ คัดเลือกให้เป็นทหาร กองประจ ำการ ผลัด ๑/๒๕๖๑
จำนวน ๓๙,๓๕๐ นาย เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้มอบนโยบาย/
สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทหารกองประจ ำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ
ทางทหาร แล ะภารกิจช่วยเหลือประชา ชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส ำคัญให้หน่ วยทหารระมัดระวัง
เรื่องสภาพอากาศร้อน และสุขภาพส่วนบุคคลของทหารใหม่ด้วย

ทั้งนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารกองปร ะจ ำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ,
หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ ๗ และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗
ค่ายกาวิละอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามา
รับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองทัพภาคที่ ๓
ใน เรื่องการเตรียมความพร้อมใน การจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้าน กำลังพล , ยุทโธปกรณ์ ,

เอกสารหลักฐาน, เครื่องช่วยฝึก, สนามฝึก, การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร, การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สถานที่ในการพักอาศัย, การประกอบเลี้ยง, การออกกำลังกาย, ห้องสันทนาการ, สถานที่ฝึกศึกษา, ห้องสมุด
รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้ และ
การดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)

หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ ำการ
ของผู้บัญชาการทหารบก ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ ยังได้เน้นย้ าไม่มีนโยบายให้ใช้ความรุนแรงใดๆ กับทหารกอง
ประจำการ หรือกำลังพลทุกระดับชั้นในทุกกรณี เพราะก าลังพลทุกคน ถือเป็นบุคลากรอันมีค่าของกองทัพ
ที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 

cr  @[email protected]