Uncategorized

กลุ่มจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9 อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

กลุ่มจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9 อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุขนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9 โดยมี นายถวิท เจริญคง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายประสาน ศรีมหรรณ์ ส.อบต.หนองเต่า นายทนง ศรีสิทธิ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนกลุ่มจิตอาสาร่วมพิธี กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข บริเวณหมู่ที่ 1-2-9 ตำบลหนองเต่า เนื่องจากเป็นคลองขนาดใหญ่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้อาศัยน้ำจากคลองหนองเต่ามาใช้เพื่อเป็นการบริโภค อุปโภค ทำการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร แต่สภาพคลองหนองเต่าในปัจจุบันยังมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งกีดขวางทางน้ำทำให้ระบบการระบายน้ำไม่สะดวก ทางกรมการปกครอง จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถแม็คโคร จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักงานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก มาช่วยมาการขุดลอกคลองหนองเต่าในครั้งนี้ด้วย////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ รายงาน 0619525644 /////