Uncategorized

ราชบุรี///พระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร(รัชการที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ราชบุรี///พระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร(รัชการที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)ณโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองจ.ราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี เป็นประธานงานพระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร(รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)พร้อมด้วย ท่านเพ็ญจันทร์ จันทร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อปท สถานศึกษา แพทย์ พยาบาล กรรมการแม่บ้านมหาดไทย กรรมการเหล่ากาชาด กำนัน ผญบ ภาคเอกชน และนายประยงค์ จันทเต็ง นอภ บ้านโป่ง ปลัดอำเภอ ร่วมถวายพวงมาลา แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความสามัคคี….สุพจน์ วรสหวัฒน์..ราชบุรี/รายงาน