ข่าวรัฐสภา

ณ สาธารณรัฐมอลตา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (The Global Council for Tolerance and Peace: GCTP)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐมอลตา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (The Global Council for Tolerance and Peace: GCTP) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักการแห่งขันติและสันติภาพ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยกทางศาสนา และชาติพันธุ์นิยม และเพื่อพัฒนาบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักการแห่งขันติและนำไปสู่การสร้างสันติภาพในโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 ประเทศ
องค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (GCTP) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐมอลตา และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ โดยมี นาย Ahmed Bin Mohamed Aljarwan เป็นประธานก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา และ GCTP ยังได้จัดตั้งรัฐสภาระหว่างประเทศเพื่อขันติและสันติภาพ (International Parliament for Tolerance and Peace: IPTP) ให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการสนับสนุนสันติภาพในโลก นอกจากนี้ IPTP ยังดำเนินการตามแนวทางของสหภาพรัฐสภา รวมถึงผู้แทนรัฐสภาระหว่างประเทศด้วย การประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน