ข่าวเชียงใหม่

มช. จัดการสัมมนา “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน” โดยหวังสร้างความรู้ความเข้าใจ และดึงทุกภาคส่วนร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

มช. จัดการสัมมนา “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน” โดยหวังสร้างความรู้ความเข้าใจ และดึงทุกภาคส่วนร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “บทบาทชาวเชียงใหม่ กับ ปัญหาหมอกควัน” เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวเชียงใหม่ การตระหนักรู้ถึงพิษภัยของฝุ่นละอองที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงวิธีการดูแลและป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์บริหารงานวิจัย และสถาบัน ศึกษานโยบายสาธารณะ จึงร่วมกันจัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ รับทราบถึงปัญหาและที่มาของหมอกควัน รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาใน ระยะยาว โดยเป็นการร่วมกันทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าปัญหาการเกิดปัญหาหมอกควัน จะไม่ได้เกิดจากการกระทำของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทั้งหมด แต่หากเป็นผลกระทบมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปด้วย

สำหรับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองที่จุดวัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่า PM 2.5 อยู่ในช่วง 23.33 – 93.79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM 10 อยู่ในช่วง 24.73 – 99.87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าดังกล่าวประชาชน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารและสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการป้องกันและลดการเกิดปัญหาหมอกควัน โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและลดปัญหาหมอกควันของจังหัดเชียงใหม่ต่อไป

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผา เพราะจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดขึ้นมา จะเกิดปัญหาในด้านสุขภาพ ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมภายนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลานานและออกแรงมาก หรือหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง โดยปัญหาหมอกควันไฟป่าเกิดจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งในเรื่องของทิศทางลม สภาพอากาศที่แปรปรวน และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแอ่งกระทะของเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศครบทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการเตือนเรื่องคุณภาพอากาศ การรักษาสุขภาพ ทั้งค่า PM2.5 และค่า PM10
////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
9 เมษายน 2561