กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 9


วันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 9 ทำการสำรวจข้อมูลการทำกินและหนี้สินประชากรบ้านสองธาร ณ วัดบ้านสองธาร หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชทำการเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น