จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมลอกคลองกำจัดผักตบชวา


จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมลอกคลองกำจัดผักตบชวา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นายอณน พิทยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นายประทวน โตไกรลักษณ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบประจำอำเภอร่วมกันกำจัดผักตบชวาในคลองศรีเทพ หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มจากนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์นายกเทศบาลตำบลหนองไผ่และเงินค่าบำรุง SML หมู่บ้าน  ทั้งนี้คลองศรีเทพ ได้มีผักตบชวาขึ้นหนาแน่นทำให้เป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำเพราะคลองศรีเทพเป็นคลองที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากเขาซับพรมและเขื่อนคลองยางรวมทั้งยังรองรับน้ำจากในเขตเทศบาลอีกด้วย โดยน้ำทั้งหมดจะไหลผ่านตำบลกองทูลและบ้านโคกกระชายหมู่ 15 ตำบลหนองไผ่เพื่อบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีความยาวประมาณ สิบกว่ากิโลเมตร โดยเฉพาะที่หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่นั้นได้มีผักตบชวาขึ้นอย่างหนาแน่นเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตรกว้าง 10 เมตร และมีจำนวนหนาแน่นมาก ซึ่งเมื่อเวลาฝนตกก็จะไปขวางทางน้ำจึงทำให้น้ำท่วมสูง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยหวังว่าจะบรรเทาเรื่องน้ำท่วมสูงต่อไป  พร้อมกันนี้นายอณน พิทยชัย นายกฯ ได้กล่าวว่าในการกำจัดผักตบชวาในวันนี้นั้นเป็นการเริ่มต้นวันแรก และต้องใช้เวลาหลายวันเพราะต้องใช้เครื่องมือหนักพร้อมกำลังคนจำนวนมากเนื่องจากมีผักตบชวาหนาแน่นมาก ความยาวถึง 2 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561โดยทาง อ.บ.ต.จะเร่งรีบจัดหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูฝนในปีนี้จะมาถึง

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ /// จังหวัดเพชรบูรณ์