Uncategorized

ราชบุรี//สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดโครงการวันความปลอดภัย(SafetyDay)ณห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี

ราชบุรี//สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดโครงการวันความปลอดภัย(SafetyDay)ณห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี
นายสมภพ รอดกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นประธานเปิดงานโครงการวันความปลอดภัยแห่งชาติมีผู้บริหาร พนักงานในสังกัดกิจการสาขาภาคตะวันตกเข้าร่วมการอบรมให้การต้อนรับโดยมีนายมานพ จินาไหม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวรายงาน ตามที่ธนาคารได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภ้ย อาชีวอนามัยและสภาพแล้วล้อมในการทำงานเพื่อเป็นการดูและพนักงานผู้ช่วยพนักงานคู่ค้าของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่ดีเป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนดและตามแผนยุทธกิจยุทธศาสตร์ที่2เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันความปลอดภัย(SafetyDay)และสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

 

…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน