Uncategorized

เวทีพัฒนาศักยภาพทีมจัดการความรู้ระดับจังหวัดตำบล๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เวทีพัฒนาศักยภาพทีมจัดการความรู้ระดับจังหวัดตำบล๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน
วันนี้เวลา๐๙.๐๐น .ณ.สำนักงานบริการวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพทีมจัดการความรู้ระดับจังหวัดและตำบลของ๘จังหวัดภาคเหนือตอนบนระหว่าวันที่๑๐-๑๑พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)สำนักงานภาคเหนือ มีจังหวัดที่เข้าร่วมเวทีพัฒนาขับเคลื่อนทั้งหมด๘จังหวัดภาคเหนือ มีจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดละ๑๔คน
ในการประชุมเวทีพัฒนามีการกำหนดตัวแทนในแต่ละระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานภาคีระดับจังหวัดที่เป็หน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทั้งฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งอย่างยั้งยืนโดยมี นางสาวนภาพร สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าวิชาการพอช.ภาคเหนือ ได้เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพทีมเศรษฐกิจในระดับจังหวัดตำบล ในการเปิดเวทีในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทีมให้มีความเข็มแข็งพัฒนาสังคมทุกมิติทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านที่ดิน ด้านวัฒธรรม และความหลากหลายในการพัฒาให้มีความเท่าเทียม พอเพียง และความยุติธรรมในการพัฒนา การพัฒนาเรี่มต้นที่การพัฒนาทั้งฐานรากเพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็งยี่งขึ้นตามคำนิยามเศรษฐกิจเข็มแข็งต้องมาจากฐานราก การประชุมการพัฒนาทีมจังหวัดและตำบบจะต้องพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งความรู้ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมความรู้ในการผลิตและพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดของชุมชน ดังนั้นในวันนี้จึงได้มีเวทีสัมมนาเครือข่ายที่ได้คัดเลือกทีมเข้ามาเพื่อนำปํญหาในชุมชนมาปรับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิมเติมและนำมาพัฒนาสังคมชุมชนของแต่ละจังหวัดให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวีช่อง๑๓สยามไทยรายงายจากจังหวัดเชียงใหม่