ราชบุรี//อบรมโครงการศักยภาพคณะอนามัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี


ราชบุรี//อบรมโครงการศักยภาพคณะอนามัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการตรวจร่างกายเบื้องต้น การวัดสายตา

นักเรียนและลงบันทึกได้ครบถ้วน โดยได้วิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ มีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้ารับการอบรมจำนวน 131 คน พร้อมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

 

….สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน