เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภนิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภนิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 ในการนี้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการและได้นำเสนอ 9 แนวทางลดการเผาในพื้นที่เกษตรและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่อาย หมู่ 11 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

cr @สมพล แสนคำ