กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ.


เมื่อ 10 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร รอง หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.ประจำ จว.ล.พ., นายประทีป การมิตรี นอภ.เมืองลำพูน, นายสมาน พรวิเศษศิริกุล รองนายแพทย์สาธารณสุข จว.ล.พ., ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณฤทธิ์ทวี รอง ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จว.ล.พ., หน.ส่วนราชการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จว.ล.พ. และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.เหมืองง่า ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.เหมืองง่า อ.เมือง จว.ล.พ. (อาคาร สนง.ทต.เหมืองง่า หลังเก่า) โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. ร่วมให้การต้อนรับฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 150 คน

cr @[email protected]