คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน


วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาพัฒนา 6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข เรื่อง “ชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดีวิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” โดยมี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และพลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนย่านกะดีจีนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุขของสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศต่อไป

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน