สโมสรลูกเสือราชวิถีแถลงข่าวการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลสู่ปีที่๕ สโมสรลูกเสือราชวิถี


บรรยากาศคึกคักกับงานแถลงข่าว การจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลสู่ปีที่๕ สโมสรลูกเสือราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok ห้อง  Ladprao  3-4

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวมีดังนี้

1.นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์ (นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี)

2. ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

3. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานดำเนินงาน

4. นายกฤษรชฎะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน ประธานฝ่ายจัดหาทุน

5. นายธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศาล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. นางสมจิตร ต่อพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

7. ดร.อติรุจ ขวัญเมือง  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

8. นายคฑาเพชร  แก่นแก้ว  ประธานฝ่ายสื่อสารมวลชน

9. นายโชตินรินทร์  ทัศนเปรมสิน   ประธานฝ่ายสถานที่

เนื่องด้วยสโมสรลูกเสือราชวิถีได้จัดตั้งองค์กรสโมสรฯเข้าสู่ปีที่๕ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสโมสรลูกเสือราชวิถีในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของสโมสรดังนี้

-กิจกรรมด้านกิจการลูกเสือ

-กิจกรรมตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-กิจกรรมด้านเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

โดยดำริของนายกสโมสรลูกเสือราชวิถี ได้เห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและสมาชิก เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และความตั้งใจจึงเห็นชอบให้จัดกิจกรรมจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือราชวิถี ในการจัดกิจกรรม การจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลสู่ปีที่๕ สโมสรลูกเสือราชวิถี โดยขับร้องเพลงไทยสากล และ การแสดงต่างๆ โดยจะนำรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนสโมสรลูกเสือราชวิถี และถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย

ในการนี้ใคร่ขอประทานกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน”กาลาดินเนอร์การกุศลสู่ปีที่๕ สโมสรลูกเสือราชวิถี” ในวันเสาร์ที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑        เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เขตุจตุจักร กรุงเทพมหานคร