ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร เกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 วาระสามัญแจ้งครอบครองกัญชาภายใน19พคนี้พร้อมป้องกันยาเสพติดสร้างเยาวชนเกษตรกรและยกเลิกนำเข้าสารเคมี3ชนิด/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 วาระสามัญ
แจ้งครอบครองกัญชาภายใน19พคนี้พร้อมป้องกันยาเสพติดสร้างเยาวชนเกษตรกรและยกเลิกนำเข้าสารเคมี3ชนิด

/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน การประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 3/2562 โดยการดำเนินงานของนางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะจำนวน 26 คน มีเข้าร่วมประชุม 7 คน

มีวาระการประชุมที่น่าสนใจเรื่องเพื่อทราบ คือ1.การสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนโดย สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณศูนย์สาเกตุฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร ได้มีความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจากแหล่งน้ำใต้ดิน

2 มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 13 เจ้าหน้าที่สภา เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมประชุม มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 3 ชื่อ เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง (Money is Only illusion, food is real) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึงจังหวัด ชลบุรี โดยเป็นงานที่รวมเหล่าบรรดาผู้ที่เดินตามรอยพระราชาด้วยการนำคำสอน ไปปฏิบัติบูชา จนเห็นผลกับตนเองในเชิงประจักษ์ และนำความรู้และนวัตกรรมมาเผยแพร่ขยายและส่งต่อให้กับผู้อื่น

3 การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลดังนี้คือวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ตำบลเมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เรื่องเพื่อพิจารณาได้แก่ 1 การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกัญชาซึ่ง ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยลงนามตามบันทึกข้อตกลงมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกดำเนินการเพาะปลูกและการผลิตและการเก็บเกี่ยวกัญชากัญชงและกระท่อม ด้วยความสนับสนุนส่งเสริมทางด้านวิชาการเกษตรและการวิจัย โดยแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

2 การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด โดยได้กำหนดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 2 ครั้งครั้งที่ 1 จำนวน 100 รายและครั้งที่ 2 จำนวน 93 ราย

3 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 9 โรงเรียน อาทิโรงเรียนบ้านลำโกนคุรุราษฎร์พัฒนา โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ในปีงบ 2561 ดำเนินโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ณโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา ส่วนในปี 62 จะพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการต่อไป

ในการประชุมที่ผ่านมาที่น่าสนใจก็คือ จากกรณีที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาลัยรังสิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ก็คือการพิจารณาทบทวนการอนุญาตให้นำเข้าสารเคมี 3 ชนิดได้แก่พาราขวด คลอไพริฟอสและไกลโฟเซท โดย ในที่ประชุมได้รับความเห็นชอบ นำเข้าและใช้สารเคมีเกษตรกรอันตราย 3 รายการได้แก่พาราควอตคลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซท โดยอ้างว่าปัจจุบันยังไม่มีสารหรือมาตรการทดแทนโดยระหว่างนี้ให้กรมวิชาการเกษตรศึกษาวิจัยลดการใช้และหามาตรการทดแทนคาดว่าอีก 2 ปีจึงจะยกเลิกได้ถาวร

นายเฉลิม ชัยเบญจขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอว่า ได้ข่าวสารเชิงลึกการวิเคราะห์ข้อมูล ในการลงมติของคณะกรรมการพบปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐไม่กล้าคัดค้าน ต่างจากสภาเกษตรกรที่มีการขับเคลื่อนและต่อต้านการนำเข้าสารเคมี 3 ชนิดเกษตรกรไม่สามารถถอนตัวได้ หากไม่ยกเลิกการนำเข้าพิษภัยของสารเคมี 3 ชนิด ที่พบได้แก่โรคเนื้อเปื่อย โรคสะดือเด็ก โรคสมองเสื่อม

ซึ่ง ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยขอมติที่ประชุม ให้ทำหนังสือยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไปถึงรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช. ยกเลิกการนำเข้าสารเคมี 3 ชนิดได้แก่พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซท ที่ประชุมมีมติ 24 เสียงเสนอให้ยกเลิกการนำเข้าสารเคมี 3 ชนิดได้แก่พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซท

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–