ข่าว ลำพูน

พาณิชย์ลำพูน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562”

พาณิชย์ลำพูน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562”วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562” ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน หมู่ที่ 10 บ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายชาคริต อินแสง ผอ.โรงเรียนป่าเลา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา จำนวน 3 สาขา คือ สาขาผาด่าน สาขาแม่สะแงะ และสาขาปงผาง ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของบริจาค จากคณะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และสื่อมวลชนจังหวัดลำพูนการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ให้มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาโดยดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม คือ โรงเรียนบ้านป่าเลา จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผาด่าน สาขาแม่สะแงะ และสาขาปงผาง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ อีกทั้งยังอยู่ห่างไกล ประกอบกับเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน