Uncategorized

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


วันที่ 10 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายพไศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นายณพรวิศิษย์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม

 

พร้อมด้วย ข้าราชการท้อมถิ่นและผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและบทบาทภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยนายณพรวิศิษย์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา และคณะกรรมการฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ เพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นผู้นำและเป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม หากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี ก็จะเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวและเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานและเยาวชนได้เป็นอย่างดี การมีชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ประกอบกับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้สุงอายุส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดภาวะด้านจิตใจ

 

เกิดความเครียด ขาดการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสนใจในการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม และการบริโภคอาหารที่พอเหมาะพอควร เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ลดการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ ความพิการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันเป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ กระบี่ รายงาน