ราชบุรี//เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดโครงการรณรงค์ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมมอบป้าย “ห่วงใยผู้บริโภคเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร”


ราชบุรี//เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดโครงการรณรงค์ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมมอบป้าย “ห่วงใยผู้บริโภคเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร”

นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีนางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนมุ่งเน้นความสะอาด ความสะดวก เน้นบริโภคอาหารจากร้านอาหาร

 

ที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการบริโภคอาหารที่ใช้ภาชนะโฟม ก่อให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากการได้รับสารก่อให้เกิดมะเร็ง และมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จากวัสดุโฟมซึ่งใช้เวลาย่อยสลายยาวนานโดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ในด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการจัดอบรม โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในการลด ละเลิก และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีสถานศึกษาได้รับป้ายสถานศึกษา ห่วงใยผู้บริโภคเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

 

จำนวน 11 แห่ง และร้านอาหารที่ได้รับป้าย ร้านนี้ห่วงใยลูกค้าเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร จำนวน 50 ราย โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพร้อมสื่อตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัยทั้งนี้ นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมดำเนินการณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจัง

เพื่อมุ่งมั่นสู่ “จังหวัดราชบุรี ปลอดโฟมปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคจากพิษภัยจากภาชนะโฟมสู่อาหาร และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรีได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือที่ทำขึ้นกับจังหวัดราชบุรี ในการรณรงค์และสนับสนุนให้หน่วยงานและเครือข่าย

หรือโรงอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) ในการบรรจุอาหาร และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟม พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งปัจจุบันถือประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่ง โดยในส่วนเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้มีร้านจำหน่ายอาหารเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสถานประกอบการต่างๆ ก็ได้ร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรี เชื่อมั่นว่าในปี 2562 ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจะมีการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 90 เปอร์เซ็นต์ อย่างแน่นอน

….สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน