นราธิวาส ประชุมวางมาตรการเข้ม รักษาความปลอดภัยครู เตรียมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนนี้


นราธิวาส ประชุมวางมาตรการเข้ม รักษาความปลอดภัยครู เตรียมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนนี้

วันที่11พ.ค.61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยคณะครูที่จะเดินทางไปและกลับจากการสอนเด็กนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วยพ.ต.อ.เจริญ ธรรมขันธ์ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นาวาโท สาคเรศ โชติประดา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เพื่อจัดกำลัง รักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลากรด้านการศึกษารวมถึงวางมาตรการรักษาความปลอดภัยบนเส้นทางสายรอง และสายหลักเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของ อ.เมืองนราธิวาส

ส่วนมาตรการการักษาความปลอดภัยครูที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พ.ค.61 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 เจ้าหน้าที่วางมาตรการสำคัญ 3 อย่าง คือ 1. จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยครูร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังกับผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาพร้อมจัดทำสมุดคู่มือแจกจ่ายหรืออาจจะทำเป็นนามบัตรหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการประสานการปฏิบัติของหน่วยกำลังในพื้นที่และกองกำลังประจำถิ่นในการรักษาความปลอดภัยครู โรงเรียน และส่วนราชการต่างๆ 2.ในแต่ละอำเภอควงมีการตั้งศูนย์ประสานงานหรือชุดปฏิบัติงานร่วมเพื่อความเป็นเอกภาพในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามแผน และให้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบทั้งอำเภอ ตำรวจ ทหาร และคณะครู จัดตั้งตัวแทนของหน่วยเป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์ ทั้งนี้ให้มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางรวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสาร 3.แผนการรักษาความปลอดภัยครู ควรจะมีแผนการรักษาความปลอดภัยกรณีลอบวางเพลิงโรงเรียน กรณีเกิดเหตุการณ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

มาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และ อส.ได้วางมาตรการไว้ 6 อย่าง คือ 1.การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทหารขณะปฏิบัติหน้าที่จะมีการแต่งกายเรียบร้อย และมีอุปกรณ์เสื้อเกราะ หมวกเหล็กพร้อม 2.ให้หน่วยกำลังดูแลครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน และเพิ่มกำลังไปดูแลความปลอดภัยเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น 3.ให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดรวมพล เวลา และเส้นทางไป-กลับในบางโอกาส เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย 4.ให้หน่วยกำลังลาดตระเวนเส้นทาง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมทำการตรวจสอบเส้นทางก่อนการรักษาความปลอดภัยครู 5.กำลังทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น

ส่วนมาตรการการปฏิบัติของโรงเรียนและครูนั้น 1.ให้ครูได้ยึดกรอบเวลาของแผนการรักษาความปลอดภัย หากมีความจำเป็นต้องเดินทางนอกเหนือจากแผนที่กำหนด หรือการเดินทางบริเวณที่เป็นรอยต่ออำเภอหรือจังหวัดต้องประสารให้หน่วยกำลังที่รับผิดชอบทราบอย่างใกล้ชิดทันทีทั้งในเวลาปกติและนอกเวลาเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างเป็นอันขาด 2.ให้ครูพิจารณาข้อบกพร่องของแผนแล้วเสนออำเภอหรือหน่วยกำลังในพื้นที่ทบทวนหรือปรับแผนการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามความต้องการของครู 3.ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามตรวจสอบและสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่โดยผิดสังเกตและหาดพบให้แจ้งหน่วยกำลังทราบ 4.ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูช่วยกันบูรณะปรับภูมิทัศรอบบริเวณโรงเรียน 5.หากชุดรักษาความปลอดภัยโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพให้แจ้งหน่วยกำลังแก้ปัญหาทันที 6.ให้ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรักษาความปลอดภัยครูให้บุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบว่าเป็นการทำงานในภาวะที่ไม่ปกติพร้อมใหฟ้มีการซักซ้อมแผนเพื่อความปลอดภัย และ 7.การรักษาความปลอดภัยครูจะต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุ คือ จะต้องมีการจัดระบบป้องกันตนเองทั้งคณะครูและหน่วยกำลังและระบบการป้องกันโดยชุมชน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูควรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเสม่ำเสมอ

ด้านมาตรการการปฏิบัติของนักปกครองท้องที่และนักปกครองท้องถิ่น ทางอำเภอได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแผ้วถางและปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนและดูแลรักษาให้เรียนร้อยเกิดเปิดภาคเรียน และดูแลรักษาให้มีสภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยครูตลอดภาคเรียน เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบใช้เป็นที่ดักซุ่มโจมตี

 

////////////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส นราธิวาส