สันติสุขแดนใต้

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 2) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. บริษัท เอส เเอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 3. สวทช. ภาคเหนือ 4. บริษัท เจพี นอร์ทเทิร์นฟาร์ม จำกัด (นราห์) 5. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) 6. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 7. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) 8. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) 9. ธนาคารออมสิน และ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ พอยท์ มาร์เก็ตติ้ง โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” รวมไปถึง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปของภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้เข้าลงทะเบียนส่งผลงาน จำนวน 325 บทความ ประกอบด้วย ระดับชาติ 236 บทความ ระดับนานาชาติ 69 บทความ และการประกวดผลงานนวัตกรรม 22 ผลงานโดยมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ เช่น หนังสือ 3 มิติที่สัมผัสได้ ชุดตรวจเชื่อพยาธิในเม็ดเลือดสุนัข และสมุนไพรนั่งถ่านคุณแม่หลังคลอด เป็นต้น โดยรางวัลการประกวดนวัตกรรม 13 รางวัล ประกอบด้วย Platinum Award จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท Gold Award จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท Silver Award จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท Bronze Award จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รวมทั้งมีการแสดงผลงานนวัตกรรมและของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรจากสถาบันเครือข่ายและหน่วยงานภาคธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานฯ ที่ให้การสนับสนุนให้งานประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตรงตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเกิดผลในเชิงบวกในบรรยากาศที่อบอุ่นและมิตรภาพต่อการขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การพัฒนาประเทศบนพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่าในเชิงวิชาการต่อ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จัดประชุมโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร 0-5387-5527

cr  @อิ๋ว แม่เอิร์ท-ไอซ์