กรมฝนหลวง จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจ การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ


กรมฝนหลวง จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจ การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ
ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วประเทศโดยขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือด้านสารสนเทศโดยการจัดหาข่าวสารข้อมูล สารคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงอย่างยั่งยืนนำเสนอผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนแลกเปลี่ยนและ

เสริมสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 หน่วยงานรวมถึงสนับสนุนทรัพยากร เช่นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับใช้การในการประชาสัมพันธ์ ในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โอกาสนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมการทำงานของหอบังคับการบินและโรงซ่อมเครื่องบินภายในสนามบินนครสวรรค์และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางอีกด้วย

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////