Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยในชุมชนให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล

๒.๔ เมื่อ ๑๑๐๙๓๐ มิ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยในชุมชนให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล โดยการจัดหางบกองทุนผ้าป่าของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.ป่าตาล เมื่อเดือน เม.ย. ๖๑ กองทุนจัดชื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยในชุมชนจำนวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๖๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย