Reporter&Thai Army

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรของ ทภ.๓/กกล.รส.ทภ.๓ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.พร้าว จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ส.ท. โดย พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. และ พาณิชย์ จว.ส.ท. ร่วมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.พร้าว จว.ช.ม. ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยการรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๓,๐๐๐ กก. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยต่างๆในพื้นที่ จว.ส.ท.

ตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของ ทภ.๓/กกล.รส.ทภ.๓ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๐ คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย