Uncategorized

มหาดไทยฝึกเข้มผู้บังคับหมวด นำ อส.บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

มหาดไทยฝึกเข้มผู้บังคับหมวด นำ อส.บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองโทสมชาย เกียรติก้องแก้ว หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรผู้บังคับหมวดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรุ่น 45 ประจำปี 2561

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการปฏิบัติการและชำนาญการ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 80 คน (เป็นชาย 68 คน เป็นหญิง 12 คน) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

เพื่อให้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทหาร รวมทั้งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครอง เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายทหารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบอิสระและ เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

 

////////ทีมข่าว/ประจวบฯ