ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงการจัดสร้างหมู่บ้านรื่นฤดีตามโครงการหมู่บ้านสันติสุข


ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงการจัดสร้างหมู่บ้านรื่นฤดีตามโครงการหมู่บ้านสันติสุข หวังให้คนไทยในพื้นที่ไม่อพยพทิ้งถิ่นฐานออกไปจากพื้นที่
เวลา13.00น. วันที่11มิ.ย.61 ที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ พร้อมนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดทำโครงการหมู่บ้านสันติสุข เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ให้อย่างสมานฉันท์และยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้คนไทยในพื้นที่ไม่ทิ้งถิ่นฐาน หรือผู้ที่อพยพออกนอกพื้นที่ไปแล้วได้กลับเข้ามาอยู่อาศัยในภูมิลำเนาเดิมของตน โดยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างถาวร ซึ่งจะดำเนินการจัดสร้างเป็นหมู่บ้านรื่นฤดี ที่หมายถึง มีความสุขเบิกบานสบายใจ และมีความสามัคคี เป็นชื่อที่รัชกาลที่6 ทรงพระราชทานให้กับกองทัพภาคที่4

โดยรูปแบบจะคล้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตาเซะใต้ อำเภอสุไหงปาดี ทั้งนี้จะเป็นโครงการต้นแบบด้วย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย สำรวจข้อมูลหมู่บ้านรื่นฤดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวมความต้องการจัดหมู่บ้านรื่นฤดี จัดทำโครงการเสนอของบประมาณ ดำเนินการตามโครงการ รายงานผลการดำเนินการ และติดตามประเมินผล โดยพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราอำเภอสุไหงปาดี และนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีได้เข้าร่วมรับฟังพร้อมนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งมีพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีเป็นพื้นที่นำร่อง
พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่หวาดกลัวและเสียขวัญจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้หลายครอบครัวไม่มั่นใจในความปลอดภัย จนทิ้งถิ่นฐานอพยพไปอยู่นอกพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้างหมู่บ้านรื่นฤดีตามโครงการหมู่บ้านสันติสุข โดยมีหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้คนไทยกลุ่มเป้าหมายไม่อพยพหรือทิ้งถิ่นฐานออกไปจากพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ลงพื้นที่มาชี้แจงและทำความเข้าใจพร้อมรับความคิดเห็นของคนไทยในพื้นที่เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการ


////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส