Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อม ฝอ.บกกกล.รส.จว.ล.พ. และผู้แทนหน่วย ร.7, ร.7 พัน.1, ร.7 พัน.2 และ ร.7 พัน.5

เมื่อ 11 มิ.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อม ฝอ.บกกกล.รส.จว.ล.พ. และผู้แทนหน่วย ร.7, ร.7 พัน.1, ร.7 พัน.2 และ ร.7 พัน.5 ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จว.ล.พ. ร่วมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยการรับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 1,000 กก. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยต่างๆ ตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของ ทภ.3/กกล.รส.ทภ.3 มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 15 คน