ข่าวประชาสัมพันธ์

จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน

วันที่ 11 มี.ค.2561 จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีอากาศร้อน มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง ช่วยนำความชื้นเข้ามามากขึ้น ทำให้สภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงช่วงชิงโอกาสเร่งทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก และ จ.ลำพูน โดยใช้เครื่องบิน CASA จำนวน 4 ลำ และเครื่องบิน CN-235 จำนวน 1 ลำ รวมทั้งหมด 5 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวง 10 ตัน ผลปฏิบัติการมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพิกัดปฏิบัติการปกคลุมพื้นที่ป่าไม้ บริเวณ อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.ลี้ จ.ลำพูน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.สามเงา อ.แม่สอด จ.ตาก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง