ข่าวเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขค 5 จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขค 5 จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จัดประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน มีผู้ประกอบการสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 104 แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แรงงานต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง เจังหวัดเชียงใหม่ นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน(Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH(ASEAN Migrant Worker OSHNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 กล่าวรายงาน, นายสุชาติ วัฒนาฟุ้งเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ,นายพรชัย พินิจรัตน์อนันต์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติร่วมประชุมโดยมีผู้ประกอบการสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 104 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา จำนวน 171 คน

นายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อน Safety Thailandด้วย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrand Worker OSHNET) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างและผู้ประสานงานดูแลลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบกิจการได้มีความรู้เกี่ยวกับข้องกำหนดและกฎหมายแรงงานที่ใช้คุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทราบนโยบายการดูแลแรงงานต่างด้าวรับฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆได้แก่ดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายเกี่ยวกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดหางานการอบรมครั้งนี้จะรวมรวมข้อมูลผู้เข้าอบรมจัดทำทะเบียนข้อมูลของสถานประกอบกิจการและสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาแนะนำให้สถานประกอบกิจการดูแลลูกจ้างต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ.2006 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากลประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) เข้ามาทำงานร่วมกับแรงงานไทยมากขึ้น โดยแรงงานต่างชาติทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครอง ให้ได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับการคุ้มครองแรงงานต่างชาติให้เกิดความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการต่างๆอย่างถูกต้องนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากหน่วยงานต่างของภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนการจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้จะทำให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านเข้าใจกฎหมายและแนวปฏิบัติในการดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดีกฏหมายแต่ละเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวต้องผ่านกฎกระทรวง พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 แรงงานต้องได้รับการคุ้มครองต้องมีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยนายจ้างต้องมีหน้าที่จัดสถานที่ให้ลูกจ้างเกิดความปลอดภัยลูกจ้างต้องมีหน้าที่ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงที่ให้ไว้ 14 ฉบับ

Comments are closed.