ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวีระรววณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 25 อำเภอ จำนวน 60 คน

การจัดประชุมได้ดำเนินงาน ดังนี้
1. สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 3 โครงการ

(1) โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 หมู่บ้าน (2)โครงการOTOP Backstreet Academy จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน(3)โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยสานพลังประชารัฐ จำนวน 10 หมู่บ้าน

2.นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2561

เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนและมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต่อไป