ข่าวรัฐสภา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร”

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร” โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวรายงาน


พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ได้กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ทำให้คนยากไร้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาช่วยระยะเวลาหนึ่งแล้ว คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิการรับความช่วยเหลือของประชาชนตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน