คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน


วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน นำโดย นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 (NAC2018) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและนิทรรศการ เช่น โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระดำริ ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชุดตรวจโรคพืช นวัตกรรมด้าน Human-centric Design สำหรับผู้สูงอายุ โดย DlnS lab แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า

โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน