ข่าวรัฐสภา

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับหนังสือผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 5 กลุ่ม

ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา สำนักงานสัตวแพทยสภา ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รพศ. รพท. เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดยกำหนดให้เครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนต่างได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถให้บริการทางด้านเอ็กซเรย์ได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่จะมารับบริการต่อไป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน