ข่าวร้องเรียน

เทศบาลท่าข้ามสั่งเบรคโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หลังพบสร้างไม่ได้ตามสเป๊ค

เทศบาลท่าข้ามสั่งเบรคโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หลังพบสร้างไม่ได้ตามสเป๊ค

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ภูดินดง ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการ ตัวแทนจากผู้ว่าจ้างชึ่งประกอบไปด้วยนางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม นายธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์มีนายทวีชัย เติมพรเลิศ ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข ณ บริเวณชุมชน 5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชึ่งเป็น โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าข้าม โดย มีความกว้าง 20 เมตร ความยาว 32 เมตร และความหนา 10 เซนติเมตร มีราคากลางอยู่ที่ 1,412,882.90 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) สัญญาจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยผู้ว่าจ้างเป็นเทศบาลตำบลท่าข้าม และผู้รับจ้างเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง สัญญาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันสินสุดสัญญา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 120 วัน

 

ซึ่งคณะนี้ยังอยู่ในช่วงสัญญาการก่อสร้าง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายมนตรี ภูดินดงปลัดเทศบาลตำบลท่าข้ามประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางอรอนงค์ นนธราช หัวหน้าสำนักปลัดฯกรรมการ และนายเอกชัย แสวงทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตชึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วพบว่าลานคอนกรีตมีความหนาของพื้นไม่ได้ขนาด

 

จึงได้ทำบันทึกรายงานถึงผู้ว่าจ้างและเสนอให้หยุดงานเกี่ยวกับการสร้างลานคอนกรีตไว้ก่อนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โทรนัดผู้รับจ้างทราบเพื่อทำการขอสุ่มเจาะดูความหนาของลานคอนกรีตผลปรากฏว่าความหนาไม่ตรงกับในแบบที่กำหนดไว้ 10 เซนติเมตร จึงทำรายงานถึงผู้ว่าจ้างและให้ฝ่ายช่างให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ส่วนลานคอนกรีตยังไม่สามารถทำอะไรต่อได้เพราะสั่งหยุดงานไว้แล้ว และคาดว่าวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้จะได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปของโครงการนี้ต่อไป

 

 


ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์