Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์ นิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 “พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน” ณ ตลาดนัดประชารัฐ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น ดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทางการพยาบาล

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมพยาบาลนครสวรรค์ จัดนิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 “พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน” ณ ตลาดนัดประชารัฐ หน้าค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพในครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน จัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ และดวงตาโดย ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ พลตรี สุพจน์บูรณจารี และ แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน ดังกล่าว หลังจากเสร็จพิธีได้เยี่ยมชม บูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี พยาบาล จากโรงพยาบาล ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์และผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนครสวรรค์ พยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ทั้งสิ้น 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว

ความเป็นมาของวันพยาบาลสากล

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกวันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ที่ทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี

 

/// ประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525744 /////