Uncategorized

ครบรอบ 3 ปี ตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว กรมส่งเริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ครบรอบ 3 ปี ตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว กรมส่งเริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว ตำบลหวัยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 12 พ.ค เวลา 19.00 น. ที่ตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว ตำบลหวัยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสามารถ เที่ยงพูนวงค์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฉลองครบ 3 ปี ตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว ที่อยู่คู่กับชาวบ้านมายั่งยาวนาน สร้างความมั่งคงให้ประชาชน เนื่องจากตลาดจีนโบราน บ้านชากแง้ว เป็นชุมชนในพื้นที่ตำบลหว้ยใหญ่ อำบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประวัติที่โดดเด่ดทาง วีถีชีวิตของชาวจีนโบราน มีเอกลักลักษณ์ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร เรื่องเล่าในอดีต

สถาปัตยกรรมที่เป้นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตัวเอง สามารถนำไปสร้างมูลค่าทางเศรษกิจ พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดในอนาคต

ภาพข่าวสมชาย โคตล่ามแขก