ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอุบลราชธานี คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

การนำเข้า – ส่งออกสินค้า สิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าออกสินค้าและรถบรรทุกสินค้า รวมถึงช่องทางการเดินทางเข้าออกของประชาขน ระหว่างไทย – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ต่อมา วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับรองเจ้าแขวงจำปาสัก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการนำเข้า – ส่งออก และปัญหาการค้าการลงทุนต่าง ๆ จากนั้น ณ ห้องประชุมจำปาสัก โรงแรมแกรนด์จำปาสัก สปป.ลาว
จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปลูกกาแฟ การเก็บกาแฟ และปริมาณการรับซื้อและผลผลิตกาแฟจากสวนปากซอง ณ สวนกาแฟปากซอง ไฮแลนด์

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน