ข่าวการศึกษาและไอที

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

เพื่อให้องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในด้านการเกษตรและแหล่งน้ำซึ่งเป็นสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือน และทราบความต้องการแหล่งน้ำของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตรงพื้นที่ตรงเป้าหมาย
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ และนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาฐานการเรียนรู้ต้นแบบ เกิดแรงกระตุ้นให้นำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

และการแก้ไขปัญหานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////