ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัด แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ


ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัด แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
วันที่11 มิถุนายน 2561 มิถุนายน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ที่ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นประธานจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

รวมทั้งให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการสาขาเคมีในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสอบแข่งขันเข้ารับการอบรมเข้ม

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับสูงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์การปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเพื่อให้ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการสาขาเคมีระดับประเทศในอนาคตรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีพระราชดำริไว้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ รวมถึงร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและความรู้ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
////////////////////////////////////////////////////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี


18 ตอบกลับไปที่ “ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัด แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ”

  1. If you are nonetheless on the fence: seize your beloved earphones, brain down in direction of a Perfect Get and ask in direction of plug them into a Zune then an iPod and look at which a single appears far better toward oneself, and which interface can make by yourself smile added. Then you will understand which is straight for oneself.

  2. The fresh new Zune browser is surprisingly good, nevertheless not as Fantastic as the iPod’s. It works effectively, still is not as immediate as Safari, and contains a clunkier interface. If on your own occasionally system on using the net browser that is not an issue, still if you’re coming up with in direction of browse the internet alot towards your PMP then the iPod’s bigger show and greater browser may possibly be necessary.

  3. Between me and my husband we have owned further MP3 gamers above the several years than I can rely, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the closing handful of several years I’ve resolved down towards one particular line of avid gamers. Why? Considering the fact that I was satisfied in the direction of locate how well-designed and enjoyment towards hire the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.