Uncategorized

จิตอาสา 3 ตำบล รวมพลังพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

จิตอาสา 3 ตำบล รวมพลังพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน(อากอง)บ้านกระหวัน หมู่ที่ 5 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี เปิดโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

งานเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยจุดเขียน(อากอง) พร้อมระบบกระจายน้ำ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก วรากร ธนยั่งยืน รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ นายก อบต.โนนสำราญ อบต.ขนุน อบต.สังเม็ก จิตอาสา ผู้นำชุมชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 800 คน ร่วมพิธีและได้ร่วมกันวางหินเรียงตามแนวตลิ่งกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฝายห้วยจุดเขียน อากอง เป็นโครงการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จด้วยพระองค์เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546

ทรงมีพระราชดำริ ให้ช่วยเหลือราษฎรในเรื่องแหล่งน้ำ ให้สร้างฝายแห่งนี้ขึ้น เมื่อปี 2546 จากนั้น อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ร่วมกันเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สืบสานพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันสร้างเป็นที่รับน้ำไว้ใช้ประโยชน์โดยการขุดลอกคลอง ต่อเนื่องจากโครงการชลประทานเดิม ระยะ 2,400 เมตร

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมานั้นใช้เป็นค่าน้ำมันเท่านั้น ไม่มีค่าจ้างแรงงานใดๆทั้งสิ้น นี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างความรักความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากจิตอาสา ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

///
ทีมข่าวรอบรั้วภูธรศรีสะเกษ/รายงาน